14. External URLsΒΆ

When the write with the following reStructuredText markup / syntax:

 - Direct URL
    - http://twitter.com/purnank
    - `Twitter @purnank <http://twitter.com/purnank>`_
 - Indirect URL
    - `Twitter @purnank`_
    - @\ purnank_
 - Long URL
    - https://www.google.co.in/search?q=purnank+ghumalia+purnank+ghumalia+purnank+ghumalia+purnank+ghumalia+purnank+ghumalia
    - `Search purnank in goolge <https://www.google.co.in/search?q=purnank+ghumalia+purnank+ghumalia+purnank+ghumalia+purnank+ghumalia+purnank+ghumalia=UTF-8>`_

 - Tildae in URL
    - http://purnank.in/~home
    - `purnank.in/~home <http://purnank.in/~home>`_

 - Underscore in URL
    - http://purnank.in/H_O_M_E
    - `purnank.in/H_O_M_E <http://purnank.in/H_O_M_E>`_

.. _ http://twitter.com/purnank

.. _purnank: http://twitter.com/purnank

The |rst| text written above is generated/rendered as shown below: